• گر بسی بینی عدد گه اندکی، آن یکی باشد درین ره در یکی
گر بسی بینی عدد گه اندکی، آن یکی باشد درین ره در یکی
  • جنگ یک روزنه با خواهش نور
جنگ یک روزنه با خواهش نور
  • قتل مهتاب به فرمان نئون
قتل مهتاب به فرمان نئون
  • چون خلیل آن کس که از نمرود رست، خوش تواند کرد در آتش نشست
 چون خلیل آن کس که از نمرود رست، خوش تواند کرد در آتش نشست
  • جانور را در نور، جانور را در ظلمت دیدم
جانور را در نور، جانور را در ظلمت دیدم
  • چون شدند از کل کل پاک آن همه، یافتند از نور حضرت جان همه
چون شدند از کل کل پاک آن همه، یافتند از نور حضرت جان همه
  • چون بتابد آفتاب معرفت، از سپهر این ره عالی صفت
 چون بتابد آفتاب معرفت، از سپهر این ره عالی صفت
  • خواب می بیند نهال شعله گویا تند بادی را
خواب می بیند نهال شعله گویا تند بادی را