چون شدند از کل کل پاک آن همه، یافتند از نور حضرت جان همه