چون خلیل آن کس که از نمرود رست، خوش تواند کرد در آتش نشست