گر بسی بینی عدد گه اندکی، آن یکی باشد درین ره در یکی